Bát Trạch Là Môn Phái Phong Thủy Kết Hợp Thiên Địa Nhân

 

 

Bát Trạch Là Môn Phái Phong Thủy Kết Hợp Thiên Địa Nhân

 

 

Bát Trạch là một môn phái Phong Thủy có từ rất lâu đời, theo như trong truyền thuyết thì nó được Tổ Sư Đường Nhất Hạnh sáng lập...Thật ra đây còn là một Tranh Cãi, bởi Đường Nhất Hạnh là một vị Hòa Thượng, Đường là sống vào đời nhà Đường bên Trung Hoa, Nhất Hạnh là Pháp Danh, khi đó Đường Nhất Hạnh tuân lệnh vua Đường, viết "Diệt Man Kinh" là tác phẩm hồ thuyết về Dịch Kinh, truyền vào các Dân Tộc xung quanh Trung Hoa với Chiến Lược làm suy yếu rồi tiêu diệt đồng hóa Văn Hóa cũng như bản sắc của các Dân Tộc. Đó cũng chính là cuốn sách nền tảng Đầu Tiên cho Bát Trạch Phái Phong Thủy...Tuy nhiên có một điều lạ lùng là cuốn sách viết với sự cố ý sai lạc để tiêu diệt Man Di thì sau này lại được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt người Nữ Chân sử dụng thịnh hành thuật này đã vào Bắc Kinh lập nên triều đại Thanh với "Khang Càn Thịnh Thế"...Hơn thế ngày nay cũng có rất nhiều người Trung Hoa học, nghiên cứu và áp dụng Bát Trạch Phái.

Bát Trạch Phái ngày nay đã đứng ngang tầm với Huyền Không Phi Tinh Phái để trở thành hai Đại Môn Phái hơn thế về tầm ảnh hưởng ở mức độ bình dân (Tại Việt Nam) thì Bát Trạch Phong Thủy còn có phần nhỉnh hơn Huyền Không Phi Tinh. Thực ra đó là do các Phong Thủy Sư của Việt Nam không rõ cũng như ít chịu tham khảo đi sâu nghiên cứu. Bát Trạch trọng Thể, mà Huyền Không Phi Tinh trọng Dụng, người học Chân Chính tức cần hiểu sâu cả hai môn phái để châm chước sử dụng.

Bát Trạch là một học phái Phong Thủy kết hợp Thiên Đạo - Địa Đạo và Nhân Đạo là một Đại Tông Phái, đáng tiếc do các phàm Sư tục Nhãn không thâm hiểu Đạo Lý của Bát Trạch Phái, phiến diện hồ tri mà cho rằng Bát Trạch chỉ là nói Địa Vận mà không nói Thiên Vận, thực ra Bát Trạch chính là lấy Địa Vận làm Tiền Đề để nói về Thiên Vận, lại quan sát toàn bộ sự kết hợp của Thiên Vận Địa Vận Nhân Vận. Đó là một lý luận Phong Thủy khá hoàn chỉnh.

 

 

Bát Trạch Phong Thủy có ba mối quan hệ tức Địa Vận với Thiên Vận, Địa Vận với Nhân Vận và cuối cùng là Thiên Vận với Nhân Vận. Chỉ có làm sáng tỏ ba mối quan hệ này mới có thể nắm rõ các nguyên lý của Bát Trạch Phong Thủy. Nếu không cũng chỉ là hồ đồ mà thôi.
Bát Trạch lấy Thiên Vận gọi là Thiên Nguyên, Địa Vận gọi là Địa Nguyên, Nhân Vận gọi là Nhân Nguyên (Khác Huyền Không Phi Tinh) ba cái phải kết hợp đồng nhất, thiếu một ắt có chỗ Bại !

- Thứ Nhất lấy tự thân Địa Khí làm trọng yếu, sự liên kết giữa các Phương Vị nhấn mạnh Môn Chủ Táo.
- Thứ Hai chú trọng quan hệ Địa Khí và Thiên Khí thông qua quan hệ Cung Tinh Sinh Khắc.
- Thứ Ba chú trọng phối hợp người và nhà.

Theo các phân tích trên đây có thể thấy Bát Trạch Phong Thủy là một loại học thuật điều hòa mối quan hệ giữa Thiên Địa Nhân, làm cho ba mối quan hệ ấy trở nên tốt đẹp. Bát Trạch là Phong Thủy sắp đặt, bản chất là đạt đến ổn định, có ổn định mới có thể nhanh, ai đó nhấn mạnh Huyền Không Phi Tinh tức là cầu nhanh mà bỏ ổn, đây là cách mà các Phong Thủy thành danh ngày nay hay dùng, song đối với lợi ích của thân chủ lâu dài đời cháu con lại có chỗ khiếm khuyết vậy.

Bình luận

    Chưa có bình luận nào tại bài viết này, hãy là người bình luận đầu tiên!

Thêm bình luận